Trio Duurzaamheid Erker Primo en ES

Trio Duurzaamheid: De Erker – Primo – Energiek Schiedam samen Energie opwekken in uw buurt
De Primo Scholen in Schiedam zijn in 2017 aan de slag gegaan met duurzaamheid. Er wordt met
ondersteuning van o.a. de gemeente duurzaamheidsbeleid voor deze scholen ontwikkeld. Ook zijn
het afgelopen jaar energiescans uitgevoerd op de 11 Primo Scholen. In totaal zijn 34 energiescans
uitgevoerd. Nu worden, per gebouw, de volgende stappen gezet.
De lokale coöperatie Energiek Schiedam (ES) heeft in 2016 Zon op Wennekerpand gerealiseerd, het
eerste project waarbij het dak van gemeentelijk vastgoed beschikbaar is gesteld om zelf duurzame
energie op te wekken voor Schiedammers. Voor dit jaar staan er nog een aantal van dit soort
projecten op de rol. Daarnaast lopen nog de voorbereidingen en (vele) onderzoeken en
vergunningstrajecten voor een Windturbine op Vijfsluizen en Zon op het A4 Tunneldak.
De Erker, wellicht het bekendste buurtcentrum van Schiedam gaat in 2019 het gebouw
verduurzamen, waardoor het weer jaren meegaat en ook veel aangenamer zal worden om daar te
komen. Er is nog geen plan voor zonnepanelen op het dak. Primo, de gymzaal en De Erker zitten op
hetzelfde adres, hetgeen belangrijk is voor de effectuering van de aangevraagde SDE beschikking.
Bovenstaande maatschappelijke organisaties staan in principe positief tegenover het idee om de
handen ineen te slaan en duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Uiteraard dienen er dan
een aantal zaken duidelijk te zijn.

De gemeente Schiedam heeft de (non-profit) organisatie 010DUW gevraagd om SDE (subsidie
duurzame energie) voor zonnepanelen op een groot aantal gemeente gebouwen aan te vragen.
Zo ook voor het gebouw van De Erker en het gymnastieklokaal van Primo. De toegekende SDE
beschikking zal per oktober 2018 geëffectueerd moeten worden. Dit is voor de planning een
belangrijk gegeven. Evenals het dak rapport wat door de gemeente, aan het ingenieurs bureau van
Rotterdam, is gevraagd. Nog steeds is dit rapport niet beschikbaar en ook heeft de gemeente
Schiedam ES nog geen constructie tekeningen en/of sterkteberekeningen van het dak kunnen
overhandigen. Volgende week (eind april /mei) zal hier weer bij de gemeente Schiedam op worden
aandrongen.
Ondergetekende heeft een aantal weken geleden heeft met Harry Visser van De Erker gesproken en
hij staat positief tegenover het idee om de zonnepanelen door leden, vrienden, buurtbewoners van
de betrokken maatschappelijke organisaties en ook andere Schiedammers, die mee willen doen om
dit project te financieren via de energie coöperatie Energiek Schiedam.
Bijgesloten de eerste planning en de stappen die wij en het projectteam, waarin voor zover mogelijk
en nodig ook mensen van de gemeente Schiedam en de Erker zitten.
Ook het gesprek bij Primo, Martijn de Boer, verliep prettig en positief. De Erker is een eerste project
waarin Primo en Energiek kunnen samen werken. Primo beheert nog vele gebouwen, die stap voor
stap zullen worden verduurzaamd.

Volgende stappen en rolverdeling:
De Energie coöperatie (ES) kan de financiering, waaronder crowdfunding, de marketing en dus “de
voorkant” opzetten, uiteraard in overleg en samenwerking met Primo en De Erker. DUW! regelt de
“achterkant” en is planningsverantwoordelijke in dit project.
Primo kan ook ondersteunen in het project en en eventueel taken voor haar rekening nemen

DUW!. Niels Fluitman zal de bouwtechnische zaken De Erker verder met de gemeente afstemmen,
de (eerste) business case opzetten en berekenen, Bij positief uitkomst zal dakinspectie en opname
van de technische installatie in gang worden gezet. Ook de contractuele zaken (o.a. overeenkomsten
tussen gemeente en ES, Bruikleen van het dak en tussen ES en De Erker en Primo de verhuur van de
zonne-installatie aan De Erker en Primo, die hierdoor een lagere energie rekening krijgt)
Een voorbeeld van de (globale project) planning voor dit zon project is toegevoegd.
Primo en De Erker zullen hun resp. directie en bestuur op de hoogte stellen en vragen zij (formeel)
willen meewerken aan Zonnepanelen op het dak van de gymnastiekzaal van D.e Erker
Een intentieovereenkomst is dan een volgende stap, Deelname in het projectteam is zeer gewenst.
Gemeente Schiedam. Ook een vast aanspreekpunt voor Zwembad Groenoord of project deelnemer
is gewenst vanuit de gemeente Schiedam.
Energiek Schiedam. Zal een kort PVA (plan van aanpak) voor de “voorkant”, mogelijke financiering,
inclusief crowdfunding en een projectteam samenstellen
Midden mei hebben wij weer contact met elkaar.
Dolf Bierhuizen, bestuurslid Energiek Schiedam.