Huurvoorwaarden

Voorwaarden bij het huren van een ruimte ( vanaf 01-01-2019)

 1. Huurder verklaart het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor het in de reservering vermelde doel en niet te zullen onderverhuren.
 2. De overeengekomen huurprijs, kosten van bijzondere voorzieningen, schadevergoeding en overige op grond van de bepalingen van deze overeenkomst ontstane kosten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van rekening te zijn voldaan.
  Bij gebreke daarvan is de directie bevoegd over het saldo na het verstrijken van deze termijn van rechtswege de in artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde interest in rekening te brengen. Ten aanzien van kosten die bij het opstellen van de rekening nog niet vastgesteld konden worden geldt, dat deze verschuldigd zijn, vanaf het moment dat die vaststelling geschiedt.
 3. Indien met betrekking tot het gebruik van het gehuurde goed de naleving van bepaalde wettelijke voorschriften is vereist, zal dit moeten geschieden door en voor de rekening van huurder, behoudens voor zover die naleving uitsluitend door de directie kan geschieden.
 4. Alle kosten verbonden aan of in verband staande met gebruik van de gehuurde ruimten, zoals auteursrechten, reclamekosten, precariorechten e.d. blijven ten laste van de huurder.
 5. Afspraken betrekking hebbende op de inrichting van gehuurde ruimten, evenals op het gebruik hiervan zijn voor de directie slechts bindend, indien zij zijn gemaakt door een der beheerders die daarbij voorwaarden kan stellen indien en voor zover deze in de bijzonderheden zijn opgenomen.
 6. Huurder verbindt zich er zorg voor te dragen, dat niet meer personen tot de gehuurde ruimte(n) worden toegelaten, dan er volgens de voorschriften van de brandweer en politie plaats kunnen nemen.
 7. Verhuurder verplicht zich het gehuurde in goede staat ter beschikking te stellen aan de huurder. Huurder stelt zich zonder voorbehoud aansprakelijk voor alle beschadigingen aan het gehuurde goed en de inventaris, welke door hemzelf, door de in zijn dienst zijnde of tot zijn personeel behorende personen, dan wel door zijn medewerkers en/of welke door huurder in het gehuurde goed zijn toegelaten of zich om welke reden dan ook daar van zijnentwege bevinden of hebben bevonden, opzettelijk of als gevolg van nalatigheid werden toegebracht en erkent bij voorbaat de verplichting de daardoor veroorzaakte kosten, zoals die door of namens de directie te goeder trouw zullen worden begroot, aan verhuurder te zullen vergoeden.
 8. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook voor beschadigingen aan of verloren gegane eigendommen van huurder of van derden die zich ten behoeve van huurder in het gehuurde goed bevinden, behoudens indien en voor zover die schade of dat verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van personeel in dienst en werkzaam ten behoeve van verhuurder.
 9. De exploitatie van de buffetten geschiedt uitsluitend door en ten behoeve van verhuurder. Zonder toestemming van verhuurder is het niet geoorloofd in het gebouw consumpties en versnaperingen te verstrekken of te doen verstrekken, welke niet uit het buffet van het centrum zijn betrokken.
 10. De bediening van de technische apparatuur van het gehuurde goed, zomede het betreden van dienstruimten, mag uitsluitend geschieden met toestemming van en in overleg met een der beheerders of diens plaatsvervanger(s).
 11. Het is huurder niet toegestaan enige verandering in of toevoeging aan het gehuurde goed te bewerkstelligen zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
 12. Huurder verbindt zich de gehuurde ruimte in dezelfde staat op te leveren als hij deze heeft ontvangen.
 13. De beheerders of diens plaatsvervanger(s) hebben, voor zover dit voor uitoefening van hun taak wordt verlangd, te allen tijde vrije toegang tot de verhuurde ruimten.
 14. Indien huurder in gebreke is met de nakoming uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen, heeft de verhuurder het recht, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling van welke aard ook, of enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zou zijn, door het enkel plaatsvinden van het desbetreffende feit of omstandigheid, deze overeenkomst onmiddellijk als beëindigd te beschouwen. in welk geval een boete gelijk aan de bedongen prijs is verschuldigd aan verhuurder, onverminderd het recht van verhuurder om integrale schadevergoeding te vorderen en om de vrijkomende ruimte(n) aan derden te verhuren.
 15. Indien de ter beschikkingstelling der gehuurde ruimte niet mogelijk is als gevolg van calamiteiten, zal deze overeenkomst door beide partijen als vervallen worden beschouwd zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.
 16. Afzeggen van een gehuurde ruimte kan 3 maanden van te voren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, wordt een gehuurde ruimte afgezegd korter dan 3 maanden van te voren dan zullen de huurkosten voor 50% in rekening worden gebracht, wordt een gehuurde ruimte afgezegd korter dan 1 maand van te voren dan zullen de huurkosten voor 100% in rekening worden gebracht.