Governance code

Governance Code voor Stichting Wijkcentrum De Erker1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code.
2. Het Bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie bewust.
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie en is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze en handelt daarnaar.
4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
5. Het Bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door sluitende interne procedures en externe controle.

Toelichting per doelstelling:

1.De Governance Code staat vermeld op de website, inclusief de samenstelling van het Bestuur, de samenstelling van de bedrijfsleiding en het beleidsplan (stip op de horizon).
2. Het besturingsmodel van het Bestuur is beleidsvormend.
a. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de juistheid van statuten en reglementen en is verantwoordelijk voor de implementatie daarvan.
3.Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de organisatie alle wet- en regelgeving naleeft.
a. Alle voor de organisatie belangrijke beslissing en strategische documenten worden door het Bestuur vastgesteld.
b. De organisatie maakt het mogelijk dat medewerkers en vrijwilligers die onregelmatigheden menen waar te nemen deze zonder risico voor hun positie kunnen melden bij het Bestuur of bij de bedrijfsleiding.
c. Het Bestuur kan taken delegeren aan de bedrijfsleiding, dit laat onverlet dat het Bestuur verantwoordelijk blijft voor deze taken.
4. Het Bestuur bestaat uit minimaal 5 leden.
a. Vacatures in het Bestuur worden openbaar gemaakt.
5. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de opgemaakte financiële verslagen.
a. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door een registeraccountant. Het Bestuur stelt diens beloning vast.
b. Jaarverslag, jaarrekening en andere financiële rapportages vragen zorgvuldige interne procedures. Het Bestuur zorgt voor het opstellen en handhaven van de regels.