Jaarverslag 2017

Inleiding

2017 was een heftig jaar met een achtbaan aan emoties. In het begin van het jaar werd onze Harry getroffen door enorme hartproblemen en bleek een open-hart-operatie in Nieuwegein noodzakelijk. Het was een spannende tijd maar met zijn spreekwoordelijke wilskracht wist Harry erbovenop te komen.

Nog maar net bekomen van deze schrik werd De Erker blij verrast door de toezegging van Gordon Heuckeroth en Gerard Joling, beter bekend als het duo Geer & Goor, om De Erker op te nemen in hun nieuwe programma ‘Geer en Goor stevig gebouwd’. Samen met het Ouderenfonds vervulden zij wensen van ouderen en hielpen zij tegelijkertijd bij de verbouwing van (in ons geval) De Erker. In een hectische maand juni, waarin de benedenverdieping drastisch werd gerenoveerd en waar een nieuwe cursuskeuken werd geplaatst vond op 12 juli de officiële heropening van De Erker plaats met een groot feest voor alle wijkbewoners en zeker ook voor de ruim 50 vrijwilligers van De Erker.

 

Geer & Goor en onze vrijwilligers

Na de zomervakantie ging De Erker over tot de orde van de dag, met dien verstande dat de aanvragen voor het gebruik van een van de grote zalen van De Erker zo talrijk waren dat tot onze spijt regelmatig niet aan de vraag kon worden voldaan.

 

Bestuur en bedrijfsleiding

In 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Johan Grijzen                          Voorzitter
Harry Visser                             Penningmeester
Trudie Nefkens                        Lid
Oscar Holterman                     Lid

Hans Landa is adviseur en intermediair tussen bestuur en bedrijfsleiding.
Bedrijfsleiding bestond uit Ina Blans en Freddy Röder

Het bestuur kwam wekelijks op vrijdagmiddag bijeen. Bij alle vergaderingen was ook Ina Blans als eerst verantwoordelijke bedrijfsleider aanwezig. Er is altijd genoeg te bespreken om als bestuur gemiddeld een keer per twee weken bij elkaar te komen. Constante aandacht is er voor de vrijwilligers: Hun inzet en hun motivatie. Immers: Het zijn de vrijwilligers die het mogelijk maken dat De Erker zeven dagen per week 16 uur per dag geopend is.

Een tweede punt dat zowat elke vergadering op de agenda voorkwam was de financiering en de start van de aanbesteding van het groot onderhoud en de verduurzaming van De Erker en alles wat dat met zich meebracht. In een traject dat nog het best te vergelijken valt met vallen en weer opstaan zijn drie fondsen, namelijk het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., het De Groot Fonds en het Oranjefonds bereid gevonden om met hun giften en groot deel van de verduurzaming te financieren.

Ook de gemeente Schiedam en De Erker zelf dragen financieel bij aan het project. En onderweg moesten nog wat hobbels genomen worden. Een van de fondsen stelde als eis dat De Erker de ANBI-status zou verkrijgen. Die werd uiteindelijk geweigerd. Gelukkig bleek het De Groot Fonds bereid deze voorwaarde in te trekken. Een tweede complicatie bleek de raming van de kosten van het project. Onze aanvragen waren gebaseerd op een raming uit 2016. Bij de herziening van die raming na de make over in het kader van het programma van Geer en Goor van de verdieping gelijkvloers bleken de kosten met gemiddeld 10 procent gestegen te zijn. De herziende projectbegroting kon gelukkig gefinancierd worden zonder een extra beroep te doen op de fondsen.

Door personele wisselingen bij de gemeente, langdurige ziekte van onze technische man en misverstanden over de rol van het gezamenlijke projectteam werd het aanbestedingsproces vertraagd. Aan het eind van het jaar werd het projectteam definitief vastgesteld. Van de zijde van De Erker nemen Harry Visser en Martin van Loopik deel aan dit team.

Een ander punt waarop met de gemeente samenwerking is gestart betreft de wijze waarop De Erker zich verantwoord. In gezamenlijke sessies wordt gekeken hoe doelen en subdoelen worden geformuleerd, hoe je die kunt meten (indicatoren uit de administratie en uit interviews) en welke streefcijfers er voor die indicatoren gehaald zouden moeten worden.

In 2017 vond tweemaal bestuurlijk overleg plaats met wethouder Patricia van Aaken. Deze overleggen waren buitengewoon plezierig en constructief.

Wij drinken elke ochtend onze koffie hier en lezen het krantje. De vrijwilligers kennen ons allemaal en wij voelen ons er echt bij horen! Tenas en Yourghos , vaste Griekse bezoekers van de ontmoetingsruimte

 

Activiteiten en doelgroepen

De activiteiten in De Erker bestrijken een breed spectrum. Categorisering van deze activiteiten en een onderscheid naar doelgroepen vergroten het inzicht (zie bijlage 1 voor de gedetailleerde cijfers). Wij onderscheiden de volgende clusters:

  • Educatie
  • Creatieve activiteiten en vrijetijdsbesteding
  • Bewegen
  • Muziek
  • Vergaderingen e.d.
  • Diverse activiteiten

Wat opvalt is dat activiteiten in de categorie Educatie bijna 45 procent van alle activiteiten uitmaken en dat bijna 30 procent van de bezoekers van De Erker deelnemer is aan een educatieve cursus. Het overgrote deel daarvan volgt taal- en inburgeringscursussen. Het hoort bij de missie van De Erker bij te dragen aan een verbetering van de participatie in de samenleving van laaggeletterden en immigranten. Het blijft niet bij het aanbieden van cursussen. De jongste vrijwilligster van De Erker is voorlees juf voor inburgeraars (zie kader).

Bij de groep Creatieve activiteiten en vrijetijdsbesteding treffen we een aantal teken- en schilderclubs, maar ook de klaverjas- en bridgeclubs komen graag naar De Erker.

De Erker staat inmiddels bekend als het wijkcentrum waar aantrekkelijke evenementen worden georganiseerd (zie bijlage 2). Jaarlijks hoogtepunt is de Battle of the Shantys. In 4 weekenden in oktober strijden Shantykoren om de felbegeerde Erkerbokaal.

De Erker biedt ook onderdak aan organisaties die permanent ruimte huren in het wijkcentrum. Het gaat om organisaties als de Bewonersvereniging West, Casa Bambini(kinderopvang) , de Bibliotheek en Stichting Incentive.

 

Hoeveel personen bezoeken nu maandelijks de Erker?

De veelheid aan activiteiten en evenementen betekent natuurlijk dat De Erker maandelijks veel bezoekers krijgt. Jaarlijks zijn dat er ongeveer 75.000!! We laten het aan anderen over om te zeggen dat we daar best trots op mogen zijn.

De Erker wil er ook zijn voor kwetsbare doelgroepen. Voorlopig hanteren we de volgende (soms nog weinig specifieke)

onderscheiding:

  • jeugd en jongeren
  • Senioren
  • Volwassenen
  • Mensen met een beperking en hun mantelzorgers.

We zijn er trots op dat De Erker uitstekend toegankelijk is voor mensen met een beperking. De Rolantino’s en de Erkertjes waren daarom ook van harte welkom toen zij zich eind 2016 weer aanklopten voor oefenruimte in De Erker. Van de bezoekers aan De Erker is 13 procent deelnemer aan activiteiten die voor mensen met een beperking en hun mantelzorgers worden georganiseerd. Maar mensen met een beperking nemen ook deel aan activiteiten die niet voor een speciale doelgroep zijn bestemd (zie kader)

Dit raakt aan een ander aspect van onze missie. Ja het is belangrijk om voor doelgroepen van kwetsbare mensen specifieke activiteiten te organiseren. Maar nog mooier is het wanneer kwetsbare mensen deelnemen aan algemene activiteiten. Zo gaan onder de doelgroep volwassenen deelnemers schuil die het niet erg breed hebben en zich aanmelden voor de maaltijden die door Incentive worden georganiseerd. Vele activiteiten die voor alle volwassenen worden georganiseerd blijken vaak zeer aantrekkelijk voor senioren, zoals bijvoorbeeld de bingo. Door actieve deelname aan de Week van het Geluk hebben we ook eenzame mensen weten te bereiken (zie bijlage 3 voor het programma)

We zijn verheugd dat een toenemend aantal jongeren de weg naar De Erker weet te vinden. Zij nemen deel aan Streetdance, Gaming, Tai Chi, Kickboksen en Rappen.

Ook voor de jongste jeugd neemt het aantal activiteiten toe. Op woensdagmiddag organiseert De Erker samen met Dock onder de noemer Kids Time allerlei activiteiten.

Traditioneel zijn de activiteiten voor de ouderen van de wijk. Wij noemen de altijd drukbezochte dansmiddagen en avonden en de seniorengym.

Sporten neemt een steeds grotere plaats in. Naast badminton, conditietraining en volleybal is er nu de mogelijkheid om te bridgen en streetdancen.

Dat De Erker een voor velen aantrekkelijk en bruisend wijkcentrum is komt doordat vele organisaties en verenigingen en vrijwilligers van De Erker zelf activiteiten organiseren en begeleiden.

 

Elroy,20 jaar, Verstandelijk en lichamelijk beperkt: Door jullie heb ik eindelijk mijn eigen radioprogramma gekregen en ik ben blij dat ik bij De Erkerfamilie hoor! Door jullie voel ik me niet gehandicapt!

 

De Erker in de media.

Het begon natuurlijk allemaal met de aandacht die Gerard Joling en Gordon Heuckeroth genereerden met hun televisieprogramma Geer en Goor Stevig Gebouwd. Miljoenen mensen hebben de aflevering gezien waar De Erker centraal stond.

Maar niet alleen op de landelijke televisie was De Erker te bewonderen. Zowel op de lokale televisie als op de lokale radio was bijna wekelijks aandacht voor De Erker.

Ook onze Facebookpagina trekt steeds meer volgers. Op 31-12-2017 had Facebook van De Erker 769 volgers en werd elk geplaatst bericht gemiddeld 374x bekeken. Wij hebben ons laten vertellen dat dit veel is.

Wij zijn zeer regelmatig te horen en te zien bij ZOS radio, Look Tv, Pop Up tv, Radio Schiedam en de diverse kranten. Ook verspreiden wij iedere maand 500 flyers in de directe omgeving van De Erker met onze activiteiten.

 

De Erker , nieuwe activiteiten en Verbinden.

In het jaar 2017 zijn wij vooral “ontdekt” door VVE’S uit heel Schiedam. We hebben 15 verschillende VVE’S die regelmatig bij ons vergaderen. In het verleden waren dit er 8.

In de Spiegelzaal is er voor de basisschooljeugd Kickboksen opgestart op de dinsdag en donderdag avond onder leiding van een jongere Erker vrijwilliger.

Er is een nieuwe aquarelclub gestart op de maandagmiddag.

Stichting Incentive kwam voor 8 dagdelen in De Erker.

Er is meer samenwerking tussen BVSW en De Erker en in 2018 willen we hier nog meer mee aan de slag. Dock, Cultuur borrelt, vluchtelingenwerk, stichting Alzheimer, Stichting Mooi Werk en diverse bewonersinitiatieven werken samen met De Erker om elkaars kwaliteiten te versterken. In december heeft De Erker samen met het WOT een kerstfeest voor minderbedeelde gezinnen uit de wijk georganiseerd.

Manon ,10 jaar, Ik verveelde me in de vakantie en kwam vragen of ik ‘vreiwieligger’ mocht zijn. Dat mocht en nu lees ik voor aan grote mensen bij het inburgeren. Daarna moeten ze mij voorlezen en moet ik kijken of het goed gaat. Ik heb mijn “juf” diploma gekregen van juf Madwee van Totaal Inburgeren.

De Erker en de vrijwilligers.

Het aantal vrijwilligers dat binnen De Erker actief is neemt gelukkig nog steeds toe. En het zijn niet alleen de ouderen die veel vrije uren in De Erker steken. Ook het aantal jongeren neemt toe. Hoewel het aantal vrijwilligers zeker groeit, is het ook duidelijk dat de harde kern van deze groep bestaat uit zo’n 20 personen. Zij vormen het hart van De Erker. Allen zijn minimaal 16 uur per week actief en een geringer aantal doet minimaal het dubbele. In het op te zetten vrijwilligersbeleid is dit een sterk punt van aandacht.

Wij zijn van mening dat De Erker heeft bewezen een niet weg te denken wijkcentrum in Schiedam te zijn. Dankzij alle vrijwilligers is dit mogelijk met een relatief laag subsidiebedrag van de gemeente Schiedam. Echter, er komt nooit een moment dat wij op onze lauweren kunnen rusten. Er is een nimmer aflatende plicht voor bestuur en vrijwilligers om alert te blijven. Het exploitatieresultaat staat jaarlijks onder druk en het vraagt veel energie van het bestuur om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

Schiedam, juni 2018

Bijlage 1: Cijfers over bezoekers, doelgroepen en activiteiten

Tabel 1: Aantal groepsbijeenkomsten/activiteiten en aantal bezoekers van c.q. deelnemers aan deze bijeenkomsten/activiteiten naar cluster van activiteiten per week op basis van gegevens uit het vierde kwartaal van 2017

Activiteitencluster Aantal Aantal Aant. deelnemers
bijeenkomsten deelnemers per bijeenkomst
Creatief/vrije tijd 22 450 20
Educatie 40 470 12
Bewegen 7 205 29
Muziek 9 135 15
Vergaderingen e.d. 2 45 23
Diverse 10 310 31
90 1615

 

Tabel 2: Aantal groepsbijeenkomsten/activiteiten en aantal bezoekers van c.q. deelnemers aan deze bijeenkomsten/activiteiten naar doelgroep per week op basis van gegevens uit het vierde kwartaal van 2017

Doelgroep Aantal Aantal Aant. deelnemers
bijeenkomsten deelnemers per bijeenkomst
Jeugd en jongeren 8 105 13
Senioren 3 75 25
Volwassenen 70 1230 23
Mensen met beperking en hun 9 205 18
mantelzorgers
90 1615

Noot: Veel activiteiten worden voor iedereen aangeboden (categorie volwassenen, terwijl in werkelijkheid relatief veel senioren aan die activiteiten deelnemen, omdat juist zij zich daartoe aangetrokken voelen.

Dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor mensen met een beperking die ook deelnemen aan activiteiten die niet specifiek voor hen georganiseerd zijn.

De verdeling naar doelgroepen is daarmee enigszins ‘vervuild’.

Tabel 3: Bezettingsgraad per verhuurbare ruimte per dagdeel per week

Ruimte Capaciteit (7 x 3) Benutte capaciteit Bezettingsgraad (%)
15 Spiegelzaal 21
01 Grote zaal 21
02 Cursuskeuken 21
Totaal grote zalen 63
06 Muzieklokaal 21
10 Computerlokaal 21
11 Crea 21
13 Natte crea 21
17 Popworkshop 21
Totaal lokalen 105
Totaal alle verhuurbare 168 90 54
ruimtes

Noot: Kinderdagverblijf (03), kantoor De Erker (04), BVSW (05), DOCK (09) en Studio (12) zijn permanent in gebruik en kunnen niet worden verhuurd.

Spreekkamer (07) en Vergaderkamer (08) kunnen niet voor groepsbijeenkomsten worden verhuurd.

Bijlage 2: Overzicht van evenementen in 2017

Evenementen Kalender 2017
Senioren dansavond 04-02-2017 19.30 uur-23.30 uur
More in Music 18-02-2017 13.00 uur- 23.30 uur
Senioren dansavond 04-03-2017 19.30 uur-23.30 uur
Erkerpop 11-03-2017 19.30 uur- 00.30 uur
Fifa for Kika 25-03-2017 14.00 uur 01.00 uur
Senioren dansavond 01-04-2017 19.30 uur-23.30 uur
Paasklaverjassen 12-04-2017 19.00 uur-23.30 uur
Paasbrunch 16-04-2017 13.00 uur- 16.00 uur
Senioren dansavond 06-05-2017 19.30 uur-23.30 uur
Seniorenmiddag 20-05-2017 14.00 uur- 18.00 uur
Marathonbingo 29-04-2017 10.00 uur-23.00 uur
Zomerfeest
’Het gebeurde in het Westen 26-08-2017 12.00 uur-22.00 uur
Senioren dansavond 02-09-2017 19.30 uur-23.30 uur
Erkerpop 23-09-2017 19.30 uur- 00.30 uur
Senioren dansavond 07-10-2017 19.30 uur-23.30 uur
Marathonbingo 28-10-2017 10.00 uur- 23.00 uur
Shanty festival 29-10-2017 12.00 uur- 17.00 uur
Senioren dansavond 04-11-2017 19.30 uur-23.30 uur
Shanty festival 05-11-2017 12.00 uur- 17.00 uur
Shanty festival 12-11-2017 12.00 uur- 17.00 uur
Erkerpop 18-11-2017 19.30 uur- 00.30 uur
Shanty festival Finale 19-11-2017 12.00 uur – 17.00 uur
Senioren dansavond 02-12-2017 19.30 uur-23.30 uur
Kerstklaverjassen 20-12-2017 19.00 uur – 23.30 uur
Kerstdiner/dansant 26-12-2017 12.00 uur- 18.00 uur

Bobby Scheepe , wijkprocesmanager, over Fifa for Kika.
Nog nooit zoveel jongeren van deze leeftijdsgroep zo stil bezig horen zijn met eigentijdse achtergrond muziek

Bijlage 3: Programma van de Week van het Geluk

21-09-2017

09.30 uur-11.30 uur
12.30 uur-13.45 uur
19.00 uur-21.00 uur

Creative ochtend voor senioren ( gezellige damesclub )
Tai Chi voor volwassenen
Gedichtenavond laaggeletterden en geletterden.
Thema Geluks gedichten maken.

23-09-2017

14.00 uur-17.00 uur
19.00 uur-21.30 uur

High tea .Zoete en hartige hapjes met koffie en thee.
We sluiten af met een heerlijke cocktail en proosten op ieders geluk!
Tienerdisco en chillen voor jeugd van 10jaar tot 15 jaar.

26-09-2017

09.00 uur-10.00 uur
10.00 uur-11.00 uur
13.30 uur-15.30 uur
13.30 uur-15.30 uur

Conditietraining voor vrouwen
Conditietraining voor vrouwen
Seniorendans. Stijldansen voor alleenstaande.
KidZtime voor kinderen van de Basisschool.

28-09-2017

09.30 uur-11.30 uur
12.30 uur-13.45 uur

Creative ochtend voor senioren ( gezellige damesclub )
Tai Chi voor volwassenen

De Erker heeft dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar meegedaan aan de week van het Geluk.
In totaal hebben er 153 mensen meegedaan aan deze activiteiten. Hiervan waren er 49 nieuwe bezoekers aan De Erker.
Aan het eind van 2017 waren er van deze groep nieuwe deelnemers nog 37 actief in diverse activiteiten.

Riet ,78 jaar. Ik woon al mijn hele leven in West, maar was nog nooit in De Erker geweest. Mijn man is onverwachts overleden en ik heb de stap durven zetten in deze week om te komen kijken. Ik voel me gehoord door mensen die mij niet eens kennen! Ik kom voortaan elke week naar het dansen op dinsdag.