Jaarverslag 2016

INLEIDING

2016 was best een bijzonder jaar voor De Erker: nieuwe voorzitter, andere bedrijfsleiding, veel nieuwe gebruikers, de komst van een internetradio, goed bezochte evenementen en vooral veel enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers.

Een van de hoogtepunten van het jaar was de koninklijke onderscheiding voor Harry Visser. De vele verdiensten in het vrijwilligerswerk in Schiedam, met name in De Erker, waren reden voor de Koning om hem de onderscheiding lid in de orde van Oranje-Nassau toe te kennen. Harry heeft onmiddellijk deze onder-scheiding opgedragen aan alle vrijwilligers van De Erker.

 

BESTUURLIJK

Het algemeen bestuur vergaderde dit jaar 17 keer. Het dagelijks bestuur kwam totaal 26 keer bij elkaar.
Ook dit jaar was er twee keer bestuurlijk over-leg met de wethouder Patricia van Aken.

Het bestuur werd december 2015 geconfronteerd met het plotselinge vertrek van de beheerder Edward Sparreboom. Hij was vanuit SWS bij de Erker gedetacheerd. Hoewel zijn functioneren niet ter discussie stond kwam het bestuur met SWS niet tot overeenstemming over de nieuwe overeenkomst 2017. Dit vertrek werd voorlopig opgevangen door twee voormalige bestuursleden van De Erker, t.w. Ina Blans en Freddy Roder. Zij zijn zonder enige voorbereiding in het diepe gegooid maar zij hebben zich met grote inzet door de moeilijke eerste periode heen geworsteld. Zij ondervonden veel steun van alle vrijwilligers en na de best lastige start ging het al snel crescendo. Het aantal gebruikers nam toe en veel nieuwe mensen werden van harte welkom geheten. Het voorlopige karakter van deze benoeming werd in juni dan ook doorgezet tot 31 december 2016.

Het bestuur besloot in juni tegelijk om de vacatures open te stellen om zo-doende een transparante benoeming voor langere tijd niet in de weg te staan. Uiteindelijk hebben 125 personen een sollicitatiebrief geschreven en na een zorgvuldige procedure (drie gespreksrondes) en een zo mogelijke nog zorgvuldigere afweging is besloten de samenwerking met Ina en Freddy voort te zetten.

 

BESTUUR EN BEDRIJFSLEIDING

Het bestuur bestond dit jaar uit:

Voorzitter
Johan Grijzen

Penningmeester
Harry Visser

Secretaris
Vacature

Leden
Trudie Nefkens

Gerhard de Kok (tot 1 juni)
Oscar Holterman
Hans Landa is adviseur en intermediair tussen
bestuur en bedrijfsleiding.
De bedrijfsleiding bestond uit Ina Blans en Freddy Röder.

 

DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN

De Erker is een sociaal-cultureel wijkcentrum en de huurders en gebruikers komen niet alleen uit Schiedam West, maar uit de hele regio. De verscheidenheid van de gebruikers is enorm evenals de activiteiten. Van de kerk-diensten op zondag tot de bingo, van de vogeltjesclub tot de taalcursussen van Nederlands op Maat. Het wordt steeds drukker in De Erker.

De samenwerking met de bibliotheek is plezierig, al moet gezegd worden dat nog niet veel personen gebruik maken van deze service.

Verder wordt de Erker ook veel gebruikt als ontmoetingsplaats waar men-sen een kopje koffie komen drinken en de gezelligheid met elkaar vinden. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat vind je altijd wel iemand om een goed gesprek met aan te knopen.

Wij zijn ook blij met de aanwezigheid van Meet the Parents. Deze stichting organiseer een keur van activiteiten en maken veelvuldig gebruik van De Erker. Zij zijn een stichting van en voor ouders en verzorgers van zorginten-sieve kinderen en jongvolwassenen. Maar ook voor de mensen die affiniteit met onze doelgroep hebben zoals begeleiders, behandelaren en dergelijken. Kortom voor een ieder die het zorgintensieve kind een warm hart toedraagt.

Daarnaast is in 2016 ook een samenwerking vormgegeven met de Buurt-vrouw. We organiseren al enkele activiteiten met elkaar en wij streven er-naar de samenwerking ook in 2017 voort te zetten.

Vanaf dit voorjaar vinden er gesprekken plaats met Vastgoed-afdeling van de gemeente over de zeer noodzakelijke uitvoering van groot onderhoud. Er is sprake van flinke achterstallig onderhoud en in constructieve gesprekken met de gemeente is nu afgesproken dat de renovatie volgend jaar plaats vindt. Zowel de binnenkant als de buitenkant wordt goed onder handen genomen.

 

BELEIDSPLAN 2016

Veel van de in het beleidsplan opgenomen punten zijn in 2016 verwezenlijkt. Een van de doelgroepen was de mensen met een beperking. Naast het bieden van onderdak aan Meet the Parents, een stichting van en voor ouders en verzorgers van zorgintensieve kinderen en jongvolwassenen, zijn wij trots op de terugkeer van de Rolantino’s en De Erkertjes.

Ook de Schiedamse jongeren hebben de weg naar De Erker gevonden. Iedere week komen 30-40 jongeren naar De Erker. Breakdancing is een mooie tegenhanger voor de dansmiddagen vor senioren. In 2016 heeft De Erker ook deelgenomen aan de Week van het Geluk. Een mooie actie om mensen die financieel maar nauwelijks rondkomen een driegangendiner aan te bieden. Een manifestatie waar De Erker na de verbouwing in 2017 ook meer aandacht aan wil geven.

Het succes van De Erker vertaalt zich misschien wel het best door het grote aantal mensen dat wekelijks de Erker bezoekt. Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 1000 mensen wekelijks de Erker bezoeken. Soms alleen voor een kopje koffie, maar veel vaker om mee te doen aan de cursussen die De Erker dagelijks organiseert.

 

FINANCIEEL

De definitieve jaarrekening 2016 leverde ook in 2016 een klein positief exploitatieresultaat op. Vanzelfsprekend is dit resultaat grotendeels tot stand gekomen door de inzet van de vele vrijwilligers, maar niet onvermeld mag blijven de steun van de volgende fondsen:

Schiedam-Vlaardingenfonds
Oranje fonds
De Groot fonds
Alsmede de toegekende subsidie uit het wijkbudget en natuurlijk de gemeente Schiedam.

 

DE TOEKOMST
In het komende jaar vindt een grote renovatie plaats. Zowel bouwkundig als cosmetisch, zowel de binnenkant als de buitenkant. Elektra wordt vervangen, plafonds en vloeren worden vernieuwd. De verwarmingsinstallatie wordt aangepast aan de Eisen van deze tijd en het glasvezelnet wordt geactiveerd. Ditalles om De Erker nog aantrekkelijker temaken voor zowel de huidige gebruikersals de potentiële gebruik-ers. Beleidsmatig wordt nog verder ingezet om ook de jeugdige wijkbewoner naar De Erker te trekken.